strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cz. III (1981 - 1990)

Z kart historii


Okres ten przyniósł wiele kolejnych zmian w życiu placówki. Zmieniła się kadra kierownicza i częściowo pedagogiczna. Dyrektorem Zakładu została Irena Pałubicka, funkcję dyrektora szkoły objął Ludomir Gałkowski, a od 1985r. Józef Zieliński. Kierownikiem internatu został Czesław Tuszyński. Już na początku tego okresu czyniono zabiegi o pełny etat psychologa i reedukatora. W 1984r. pracę w placówce podjęła Urszula Szyca, reedukator, jednak na pełen etat psychologa trzeba było jeszcze poczekać. Utworzono dwa oddziały klas życia: poziom I oraz poziom II i III. Dążono do włączenia rodziców i społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych i materialnych szkoły. Nawiązano współpracę ze Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym oraz Urzędem Miasta i Gminy. Bardzo wiele zawdzięczał wówczas Ośrodek swemu opiekunowi - Spółdzielni Inwalidów "Metal", który finansowo wspierał placówkę. Przeprowadzono na dużą skalę remont szkoły i internatu. Dzięki temu znacznej poprawie uległy warunki pracy. Baza lokalowa powiększyła się o dodatkową izbę lekcyjną, pomieszczenia dla biblioteki, małą świetlicę i zastępczą salę gimnastyczną. Poprawie uległo też wyposażenie i estetyka szkoły. Jednak nie rozwiązywało to całkowicie problemu.


Trudności, z  jakimi wciąż borykał się Ośrodek, to trudna sytuacja materialna: brak pomieszczeń, ciasnota i zły stan techniczny budynków. Na miejsce w Ośrodku oczekiwało wówczas 178 dzieci. Ciągły wzrost potrzeb skłaniał do podjęcia starań o rozbudowę placówki. Tego trudnego i odpowiedzialnego zadania podjęła się Irena Pałubicka - ówczesny dyrektor Ośrodka. Była ona inicjatorem powołania Społecznego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole. To dzięki jej staraniom 16.05.1986r. powołano Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej przy SOSW w Bytowie.

Inicjatorem rozbudowy był Społeczny Komitet Narodowego Czyny Pomocy Szkole. W kosztach rozbudowy i modernizacji partycypowali:
-   Spółdzielnia Inwalidów "Metal" w Bytowie,
-   oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytowie,
-   kopalnia "Borynia" z Jastrzębia Zdroju,
-   Społeczny Komitet Budowy Domu Nauczyciela w Bytowie,
-   pracownicy i rodzice uczniów SOSW w Bytowie.
Wystosowano też apel do wszystkich ludzi dobrej woli na terenie Ziemi Bytowskiej o wsparcie finansowe.

Dzień 1 czerwca 1987r. - Dzień Dziecka - był jedną z ważniejszych dat w dziejach placówki, w tym dniu bowiem ogłoszono decyzję o rozbudowie i modernizacji Ośrodka (informował też o tym "Głos Pomorza" w artykule z dnia 02.06.1987r.)
20 i 21 czerwca tegoż roku odbywał się w Bytowie XII Jarmark Folklorystyczny. Szkoła miała tam swoje stanowisko kiermaszowe, nad którym górował napis: "Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Na rozbudowę naszej placówki". Nauczyciele i uczniowie sprzedawali prace dziecięce - stoisko to było najbardziej oblegane.

Do ważnych wydarzeń tego okresu należy też utworzenie w 1985r. Spółdzielni Uczniowskiej, której opiekunką przez wiele lat była Irena Kloskowska oraz zorganizowanie w Ośrodku wystawy twórczości dziecięcej. Wystawa zgromadziła wielu odwiedzających, budziła zachwyt i uznanie, czemu dano wyraz wpisami do kroniki. Uroczyście obchodzono w szkole 100. rocznicę urodzin prof. Marii Grzegorzewskiej - prekursora polskiej pedagogiki specjalnej. Odbyły się prelekcje i wykłady na ten temat.
Młodzież brała udział w Zlocie Wychowanków Placówek Kształcenia Specjalnego województwa słupskiego w Sławnie. Tam też prezentowano osiągnięcia i dorobek placówki. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, organizując pokazy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole rozpoczęto akcję "Szklanka gorącego mleka" oraz wprowadzono nową imprezę pn. "Święto klasy". Wszyscy z wielką uwagą i zaangażowaniem śledzili postępy prac przy budowie nowej szkoły.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego