strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cz. IV (1990 - 2000)

Z kart historii

Rok szkolny 1990/1991 to kolejny przełomowy rok w historii Ośrodka. Najpierw nastąpiły zmiany kadrowe - dyrektorem został Bernard Leyk, wicedyrektorem Irena Maikowska, a od 1996r. Elżbieta Puchała. Funkcję kierownika internatu pełniła Krystyna Kloska, a od 1992r. Krystyna Smantek.

Wreszcie nadszedł ten niezwykle ważny, a przede wszystkim od tak dawna oczekiwany przez dzieci, rodziców oraz pracowników Ośrodka dzień, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej. To niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce 29 maja 1991r. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, oświatowych, organizacji związkowych oraz dyrektorzy podobnych placówek z województwa słupskiego, a przede wszystkim uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy.

Warunki, jakie powstały do pracy dzięki budowie nowej szkoły, były wręcz komfortowe: piękne sale lekcyjne, gabinety, sale do rewalidacji i gimnastyki korekcyjnej, obszerne pomieszczenie dla biblioteki, pracownie techniczne i zaplecze sanitarne. Ci, którzy pamiętali ciasnotę salek w starym budynku, czuli się szczęśliwi.

Wiele starań włożono wówczas w wyposażenie nowych pomieszczeń w pomoce dydaktyczne, które stale uzupełniano. W związku z trudną sytuacją gospodarczą nauczyciele sami wykazywali wiele inicjatywy, pozyskiwali sponsorów i środki do pracy. Bardzo ważna była wówczas pomysłowość i zaradność nauczycieli w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

W grudniu 1992r. szkoła uzyskała nowego Honorowego Patrona, którym był Pomorski Bank Kredytowy w Bytowie. To dobrze, że istniały jeszcze wtedy instytucje, które gotowe były nieść pomoc szkołom w tak trudnych dla nich czasach.

W nowych murach szkoły częściej odbywały się spotkania metodyczne i konferencje. W ramach wymiany doświadczeń miała miejsce konferencja metodyczna dla gości z Damnicy i Wejherowa oraz nauczycieli klas życia województwa słupskiego.
Aby zachęcić uczniów do rywalizacji w nauce, organizowano konkursy na dwóch poziomach: dla klas I - IV i dla klas V - VIII. Powstało też Koło Przyjaciół Książki.

W trosce o uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zapewniano pomoc socjalną w postaci dożywiania (obiady, drugie śniadanie, szklanka mleka), odzieży, wyjazdów na obozy wakacyjne. Wszystkim dzieciom z deficytami zapewniono pełną opiekę rewalidacyjną. Coraz więcej uwagi poświęcano współpracy ze  środowiskiem. Nawiązano współpracę z uczniami i nauczycielami ze szkół podstawowych nr 1, 3 i 5. Żywe były też kontakty z zaprzyjaźnionymi ośrodkami w Tursku i Damnicy oraz placówkami z innych województw, np. z Wejherowa.

W celu przygotowania uczniów do swobodnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym środowiska organizowano wycieczki (m.in. do Kartuz, Sianowa, Częstochowy, Krakowa, po Szwajcarii Kaszubskiej).
W 1994r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku przeprowadziło wizytację placówki i oceniło pracę zespołu kierowniczego oraz pracę pedagogiczną jako wzorową.

Katastrofalna sytuacja budżetowa w latach 1996/97 sprawiła, że na pewien czas zawieszono zajęcia pozalekcyjne. Nie przeszkodziła jednak w dalszych staraniach o poprawę bazy materialnej szkoły. Utworzono salę do gimnastyki korekcyjnej z pełnym wyposażeniem we właściwy sprzęt oraz gabinet psychologa. W dalszym ciągu placówka borykała się z problemem zapewnienia uczniom stałej opieki lekarskiej oraz z trwającym niemal od samego początku istnienia szkoły problemem zapewnienia absolwentom dalszej możliwości kształcenia. W 1996r. przydzielono placówce lekarza szkolnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz opiekę stomatologiczną. Natomiast problem dalszego kształcenia absolwentów był wciąż nierozwiązany
.

W 1997r. utworzono dwa nowe oddziały dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim. Jeden oddział mieścił się w szkole, drugi w Domu Pomocy Społecznej w Parchowie jako oddział filialny. Oba oddziały funkcjonują do dziś.
Od II półrocza roku szkolnego 1997/98 rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego