strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

w ramach SPRAWNI RAZEM

Nasze sukcesy sportowe
 

Idea powstania Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem" zrodziła się  w Madrycie, gdzie po raz pierwszy zorganizowano Igrzyska Paraolimpijskie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Polskę w tych Igrzyskach reprezentowali uczniowie szkół specjalnych z Warszawy i dawnego województwa stołecznego. Grono nauczycieli i działaczy zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, na czele z Zenonem Jaszczurem, Krzysztofem Piłatem i Henrykiem Kudłą, widziało konieczność powołania stowarzyszenia zajmującego się głównie upowszechnieniem sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Po powrocie z Madrytu rozpoczęto działania zmierzające do realizacji tego pomysłu.  Przed Pierwszym Walnym Zgromadzeniem, w trakcie posiedzeń i dyskusji o głównych celach i zadaniach stowarzyszenia, zrodziła się jego nazwa - "Sprawni Razem".  Z inicjatywy stowarzyszenia powstał Polski Komitet Paraolimpijski.

 

Opiekę nad organizacją sportową "Sprawni Razem" w SOSW w bytowie od 1996 roku pełni Aureliusz Kosmaciński.

Treningi odbywaja się 2 -3 razy w tygodniu w kilku sekcjach:

  • tenisa stołowego

  • piłki nożnej

  • kolarstwa

  • lekkoatletyki

Najwiêksze osi¹gniêcia sportowe w ramach sekcji "Sprawni Razem"

Rok 2009/2010

Mistrzostwa Europy INAS-FID
w kolarstwie w Portugalii
(8-14.06.2010)

II miejsce w jeŸdzie indywidualnej na czas na 9.4 km
dla Mateusza Wdowiaka

Mistrzostwach Polski w pi³ce no¿nej
w Zamoœciu
(7-8.05.2010)

III miejsce dru¿yn 11 - osobowych

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
w Zamoœciu
(15.05.2010)

- Mateusz Wdowiak - I miejsce w je¿dzie na czas, I miejsce w jeŸdzie ze startu wspólnego, I miejsce w klasyfikacji generalnej
- Waldemar Kulik - II miejsce w jeŸdzie na czas, III miejsce w jeŸdzie ze staru wspólnego, II miejsce w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski w Kazimierzy Wielkiej
(22-23.04.2010)

II miejsce w kategorii dziewczêta m³odsze
dla Renaty Krefty

Mistrzostwach Poski kobiet w halowej pi³ce no¿nej
w S³upsku
(10.04.2010)

III miejsce

Mistrzostwa Polski w tenisie sto³owym
w Babich Do³ach
(31.03.2010)

- Renata Krefta - I miesce w kategorii dziewczêta m³odsze
- Damian Kasprzyk -
III miejsce w kategorii ch³opcy m³odsi

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w biegach prze³ajowych w Gdañsku (30.04.2010)

- Mariola B³awat - I miejsce w kategorii dziewczêta m³odsze
- Tomasz Elendt - I miejsce w kategorii ch³opcy starsi
- Waldemar Kulik - II miejsce w kategorii ch³opcy starsi

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce koszykowej w S³upsku (17.03.2010)

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w halowej pi³ce no¿nej ch³opców w Czersku (3.03.2010)

I miejsce

Mistrzostwach woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej kobiet w S³upsku (6.01.2010)

III miejsce

Rok 2008/2009

Global Games w Libercu w kolarstwie

srebrny medal Mateusza Wdowiaka

Mistrzostwa Polski
w halowej pi³ce no¿nej kobiet w S³upsku

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w halowej pi³ce no¿nej w P³ocku

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w tenisie sto³owym w Kazimierzy Wielkiej

III miejsce Renaty Krefty - indywidualnie w kategorii dziewcz¹t m³odszych

Mistrzostwa Polski
w kolarstwie w Zamoœciu

Mateusz Wdowiak

- I miejsce - jazda indywidualna na czas
- I miejsce - jazda ze startu wspólnego

- I miejsce - klasyfikacja generalna

Waldemar Kulik

- II miejsce - jazda indywidualna na czas  
- II miejsce - start wspólny- Waldemar Kulik
- II miejsce - klasyfikacja generalna

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w biegach prze³ajowych w Kolozebiu

- br¹zowy medal dla Iwony Olszewskiej
- srebrny medal dla Marioli B³awat
- srebrny medal w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej dru¿yn 11 - osobowych w Cz³uchowie

II miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej kobiet w S³upsku

II miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce koszykowej w S³upsku

II miejsce

Rok 2007/2008

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej kobiet w S³upsku

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej ch³opców w Ostrzeszewie

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej dru¿yn 11 - osobowych w Zamoœciu

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w kolarstwie w Strzelcach Krajeñskich

Mateusz Wdowiak - I miejsce w jeŸdzie indywidualnej na czas

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w halowej pi³ce noznej dziewcz¹t w S³upsku

II miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w koszykówce ch³opców w S³upsku

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce rêcznej w S³upsku

I miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej ch³opców w Malborku

I miejsce

Biegi Prze³ajowe
w Koœcierzynie

Tomasz Elendt - II miejsce
Iwona Olszewska - II miejsce

Rok 2006/2007

Mistrzostwa Polski
w kolarstwie w Zamoœciu

Mateusz Wdowiak

- I miejsce w jeŸdzie indywidualnej na czas
- II miejsce jazda ze startu wspólnego
- II miejsce w generalnej klasyfikacji

Mistrzostwa Polski
w pi³ce rêcznej w Obornikach

IV miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej dziewcz¹t

IV miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej gimnazjalistów - Frysztak

IV miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w halowej pi³ce no¿nej kobiet w S³upsku

I miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w tenisie sto³owym w Leborku

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce koszykowej ch³opców w S³upsku

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w halowej pi³ce no¿nej ch³opców w Malborku

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w biegach prze³ajowych w Wejherowie

Tomasz Elendt - I miejsce

Rok 2005/2006

Mistrzostwa Polski
w pi³ce koszykowej w Pyrzycach

III miejsce

Mistrzostwa Polski
w biegach prze³ajowych w Lublinie

II miejsce dla reprezentacji woj. pomorskiego w sk³adzie:
Danuta Pinkiert, Iwona Olszewska, Tomasz Elendt

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w tenisie sto³owym w Leborku

II miejsce dru¿ynowo

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w biegach prze³ajowych w Wejherowie

Tomasz Elendt - III miejsce
Magdalena Guziñska - III miejsce
dru¿ynowo - II miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce rêcznej w S³upsku

I miejsce

Rok 2004/2005

Mistrzostwa Polski
w pi³ce koszykowej dziewcz¹t w Pyrzycach

IV miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce koszykowej ch³opców w S³upsku

IV miejsce

Mistrzostwa Polski
w pi³ce rêcznej ch³opców w Kielcach

II miejsce

Rok 2002/2003

Halowe Mistrzostwa Œwiata
w Spale

Sabina Stenka

- z³oty medal w biegach na 400 m
- z³oty medal w sztafecie 4 x 200m
- br¹zowy medal w biegu na 800 m

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej w Czêstochowie

IV miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce koszykowej w S³upsku

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce koszykowej dziewcz¹t w Gdynii

III miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w biegach prze³ajowych w Czersku

- Sabina Stenka - I miejsce
- Magdalena Guziñska - III miejsce

Rok 2001/2002

Mistrzostwa Europy
w Budapeszcie

Sabina Stenka - z³oty medal w biegu na 400 m

Mistrzostwa Polski
w halowej pi³ce no¿nej dziewcz¹t w Ostrzeszowie

II miejsce

Mistrzostwa Polski
w lekkoatletyce

Sabina Stenka

- z³oty medal w biegach na 400 m
- z³oty medal w biegach sztafetowych 4x 100m
- br¹zowy medal w biegach na 800 m

Ilona Giruæ

- srebrny medal w rzucie dyskiem

Mistrzostwa Polski
w pi³ce no¿nej ch³opców w Pyrzycach

VIII miejsce

Mistrzostwa Polski
w biegach prze³ajowych w Ostrzeszowie  

II miejsce dla Sabiny Stenki

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w lekkoatletyce w S³upsku

- I miejsce w biegu na 100m i na 200m - Wies³awa Janus
- I miejsce w biegu na 400m i na 800m - Sabina Stenka
- III miejsce w rzucie dyskiem - Kamil Kotkowski
- II miejsce w biegu sztafetowym 4x100m

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej ch³opców w Lêborku

I miejsce

Rok 2000/2001

Mistrzostwa Œwiata
w Tunezji

Sabina Stenka

- z³oty medal w biegach na 400m
- srebrny medal w biegach na 800m

Halowe Mistrzostwa Europy
w Portugalii

Sabina Stenka

- z³oty medal w biegach na 400m
- srebrny medal w biegach na 800m

Mistrzostwa Polski
w lekkoatletyce w Grudzi¹dzu

Sabina Stenka - z³oty medal w biegach na 400m, 800m Wies³awa Janus - br¹zowy medal w biegach na 200m
Ilona Giruæ - br¹zowy medal w rzucie dyskiem

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w lekkoatletyce w Redzie

- Sabina Stenka - z³oty medal w biegach na 100m, 800m dziewczêta starsze
- Wies³awa Janus - z³oty medal w biegach na 100m, 200m dziewczêta m³odsze
- Rafa³ Wabich- z³oty medal w skoku w dal
- Ilona Giruæ - z³oty medal w rzucie kul¹
- z³oty medal w sztafecie 4x100m
- dru¿ynowo II miejsce

Rok 1999/2000

Mistrzostwa Polski
we Wroc³awiu

Sabina Stenka

- z³oty medal w biegach na 400m
- z³oty medal w biegach na 800m
- srebrny w biegach 4x100m

Mistrzostwa Polski
w biegach prze³ajowych w Warszawie

I miejsce Sabiny Stenki

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej ch³opców

II miejsce

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w lekkoatletyce w Redzie

- z³oty medal w biegach na 100m, 800m - Sabina Stenka
- z³oty medal w rzucie dyskiem - Ilona Giruæ
- srebrny medal w skoku w dal - Rafa³ Wabich
- br¹zowy medal w biegu na 100 m - Wies³awa Janus

Rok 1998/1999

Mistrzostwa Polski
w biegach prze³ajowych w Miko³ajkach

I miejsce Sabiny Stenki

Mistrzostwa woj. pomorskiego
w pi³ce no¿nej ch³opców w Malborku

II miejsce

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego