strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zadania Zespołu

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Z początkiem września 2017 roku swoją działalność zapoczątkował Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie. Jego powstanie jest wynikiem trzech lat starań Dyrekcji i pracowników o utworzenie formy specjalistycznego wsparcia najmłodszych dzieci w regionie. Momentem przełomowym okazało się opublikowanie Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która w artykule 12. wymienia wczesne wspomaganie rozwoju jako podstawowe narzędzie koordynujące udzielanie wielospecjalistycznej pomocy dziecku i jego rodzinie. Dlatego też, najważniejszym źródłem finansowania działań zespołu są środki dysponowane na podstawie wspomnianego programu rządowego. Ponadto dużym wsparciem jest pomoc organu prowadzącego szkoły – Starostwa Powiatowego w Bytowie.

W pierwszych dniach swojej pracy zespół wczesnego wspomagania rozwoju zapewnił wsparcie 23 dzieciom, przy czym liczba ta bardzo szybko niemalże podwoiła się, by w połowie grudnia osiągnąć pułap 41 małych podopiecznych i wciąż rosnąć. W skład zespołu wchodzą nauczyciele i terapeuci pracujący na co dzień z młodzieżą z niepełnosprawnościami różnego typu, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie. Są to między innymi pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuci behawioralni, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci metody EEG Biofeedback, logopedzi i neurologopedzi, dogoterapeuci, rehabilitanci, specjaliści arteterapii. Każda z osób pracujących z dziećmi systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i konferencjach naukowych.

ZADANIA ZESPOŁU
Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego